大悲咒在线网
大悲咒在线网
阿难问事佛吉凶经原文 阿难问事佛吉凶经译文 阿难问事佛吉凶经注音 阿难问事佛吉凶经经典 阿难问事佛吉凶经视频
主页/ 阿难问事佛吉凶经注音

阿难问事佛吉凶经注音

阿难问事佛吉凶经注音

ā nán bái fó yán :

阿难白佛言:

‘ yǒu rén shì fó de fù guì xié ǒu zhě , yǒu shuāi hào bù xié ǒu zhě ,

‘有人事佛得富贵谐偶者,有衰耗不谐偶者,

yún hé bù děng tóng yé ? yuàn tiān zhōng tiān , pǔ wéi shuō zhī !’

云何不等同耶?愿天中天,普为说之!’

fó gào ā nán :‘ yǒu rén fèng fó , cóng míng shī shòu jiè , zhuān xìn bù fàn ,

佛告阿难:‘有人奉佛,从明师受戒,专信不犯,

jīng jìn fèng xíng , bù shī suǒ shòu 。

精进奉行,不失所受。

xíng xiàng xiān míng , zhāo mù lǐ bài , gōng jìng rán dēng 。

形像鲜明,朝暮礼拜,恭敬燃灯。

jìng shī suǒ ān , bù wéi dào jìn , zhāi jiè bù yàn , xīn zhōng xīn xīn ,

净施所安,不违道禁,斋戒不厌,心中欣欣,

cháng wéi zhū tiān , shàn shén yōng hù ; suǒ xiàng xié ǒu , bǎi shì zēng bèi ,

常为诸天,善神拥护;所向谐偶,百事增倍,

wèi tiān lóng 、 guǐ shén 、 zhòng rén suǒ jìng , hòu bì dé dào 。

为天龙、鬼神、众人所敬,后必得道。

shì shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén , zhēn fó dì zǐ yě 。

是善男子、善女人,真佛弟子也。

yǒu rén shì fó , bù zhí shàn shī , bù jiàn jīng jiào ;

有人事佛,不值善师,不见经教;

shòu jiè ér yǐ , shì yǒu jiè míng , kuì sāi bù xìn 。

受戒而已,示有戒名,愦塞不信。

wéi fàn jiè lǜ , zhà xìn zhà bù xìn , xīn yì yóu yù 。

违犯戒律,乍信乍不信,心意犹豫。

yì wú jīng xiàng gōng kè zhī xīn ; jì bù shāo xiāng 、 rán dēng 、 lǐ bài , héng huái hú yí 。

亦无经像恭恪之心;既不烧香、燃灯、礼拜,恒怀狐疑。

chēn huì mà lì , è kǒu jí xián 。 yòu bù liù zhāi , shā shēng qù shǒu 。

嗔恚骂詈,恶口嫉贤。又不六斋,杀生趣手。

bù jìng fó jīng , chí zhù bì qiè , yī fú bù jìng zhī zhōng ;

不敬佛经,持著弊箧,衣服不净之中;

huò zhù qī zi chuáng shàng bù jìng zhī chù ;

或著妻子床上不净之处;

huò chí guà bì , wú yǒu zuò xí gōng jìng zhī xīn , yǔ shì jiān fán shū wú yì 。

或持挂壁,无有座席恭敬之心,与世间凡书无异。

ruò jí bìng zhě , hú yí bù xìn , shǐ hū wū shī , bǔ wèn jiě zòu ,

若疾病者,狐疑不信,使呼巫师,卜问解奏,

cí sì xié shén , tiān shén lí yuǎn , bù de shàn hù , yāo kuí rì jìn ,

祠祀邪神,天神离远,不得善护,妖魁日进,

è guǐ tún mén , lìng zhī shuāi hào , suǒ xiàng bù xié 。

恶鬼屯门,令之衰耗,所向不谐。

huò cóng sù xíng è dào zhōng lái , xiàn shì zuì rén yě , fēi fó dì zǐ ,

或从宿行恶道中来,现世罪人也,非佛弟子,

sǐ dāng rù ní lí zhōng bèi kǎo lüè zhì 。 yóu qí zuì gù , xiàn zì shuāi hào ,

死当入泥犁中被拷掠治。由其罪故,现自衰耗,

hòu fù shòu yāng , sǐ qù è dào , zhǎn zhuǎn shòu tòng , kù bù kě yán ,

后复受殃,死趣恶道,展转受痛,酷不可言,

jiē yóu jī è , qí xíng bù shàn 。 yú rén máng máng ,

皆由积恶,其行不善。愚人盲盲,

bù sī sù xíng yīn yuán suǒ zhī , jīng shén bào yìng , gēn běn cóng lái ,

不思宿行因缘所之,精神报应,根本从来,

wèi yán shì fó zhì qí shuāi hào 。

谓言事佛致其衰耗。

bù zhǐ qián shì sù zuò wú gōng , yuàn zēng tiān dì ,

不止前世宿祚无功,怨憎天地,

zé shèng jiù tiān ; shì rén mí huò , bù dá nǎi ěr 。

责圣咎天;世人迷惑,不达乃尔。

bù dá zhī rén , xīn huái bù dìng , ér bù jiān gù , jìn tuì shī lǐ ,

不达之人,心怀不定,而不坚固,进退失理,

wéi fù fó ēn ér wú fǎn fù , suì wéi sān tú suǒ jiàn zhuì zhuàn , zì zuò huò fú 。

违负佛恩而无返覆,遂为三途所见缀縳,自作祸福。

zuì shí zhī yuán , zhǒng zhī de běn , bù kě bù shèn !

罪识之源,种之得本,不可不慎!

shí è yuàn jiā , shí shàn hòu yǒu , ān shén dé dào , jiē cóng shàn shēng 。

十恶怨家,十善厚友,安神得道,皆从善生。

shàn wéi dà kǎi , bù wèi dāo bīng ; shàn wéi dà chuán , kě yǐ dù shuǐ 。

善为大铠,不畏刀兵;善为大船,可以渡水。

yǒu néng shǒu xìn , shì nèi hé ān , fú bào zì rán ,

有能守信,室内和安,福报自然,

cóng shàn zhì shàn , fēi shén shòu yǔ yě ; jīn fù bù xìn zhě , cóng hòu fù jù yǐ !’

从善至善,非神授与也;今复不信者,从后复剧矣!’

fó yán :‘ ā nán ! shàn è zhuī rén , rú yǐng zhú xíng , bù kě dé lí 。

佛言:‘阿难!善恶追人,如影逐形,不可得离。

zuì fú zhī shì , yì jiē rú shì , wù zuò hú yí , zì duò è dào !

罪福之事,亦皆如是,勿作狐疑,自堕恶道!

zuì fú fèn míng , dì xìn bù mí , suǒ zài cháng ān ; fó yǔ zhì chéng , zhōng bù qī rén 。’

罪福分明,谛信不迷,所在常安;佛语至诚,终不欺人。’

fó fù gào ā nán :‘ fó wú èr yán , fó shì nán zhí , jīng fǎ nán wén ,

佛复告阿难:‘佛无二言,佛世难值,经法难闻,

rǔ sù yǒu fú , jīn de shì fó 。 dāng niàn bào ēn , bān xuān fǎ jiào ,

汝宿有福,今得侍佛。当念报恩,颁宣法教,

shì xiàn rén mín , wèi zuò fú tián , xìn zhě de zhí , hòu shēng wú yōu 。’

示现人民,为作福田,信者得植,后生无忧。’

ā nán shòu jiào , fèng xíng pǔ wén 。

阿难受教,奉行普闻。

ā nán fù bái fó yán :‘ rén bù zì shǒu shā zhě , bù zì shǒu shā wéi wú zuì yé ?’

阿难复白佛言:‘人不自手杀者,不自手杀为无罪耶?’

fó yán :‘ ā nán ! jiāo rén shā shēng , zhòng yú zì shā yě 。

佛言:‘阿难!教人杀生,重于自杀也。

hé yǐ gù ? huò shì nú bì yú xiǎo xià rén ,

何以故?或是奴婢愚小下人,

bù zhī zuì fú ; huò wéi xiàn guān suǒ jiàn cù bī ,

不知罪福;或为县官所见促逼,

bù zì chū yì , suī huò qí zuì , shì yì bù tóng , qīng zhòng yǒu chā 。

不自出意,虽获其罪,事意不同,轻重有差。

jiāo rén shā zhě , zhī ér gù fàn , yīn huái yú è ,

教人杀者,知而故犯,阴怀愚恶,

qù shǒu hài shēng , wú yǒu cí xīn ; qī wǎng sān zūn , fù yú zì rán shén ,

趣手害生,无有慈心;欺罔三尊,负于自然神,

shāng shēng kàng mìng , qí zuì mò dà ! yuàn duì xiāng bào , shì shì shòu yāng ,

伤生抗命,其罪莫大!怨对相报,世世受殃,

wú yǒu duàn jué 。 xiàn shì bù ān , shù féng zāi xiōng ; sǐ rù dì yù ,

无有断绝。现世不安,数逢灾凶;死入地狱,

chū lí rén xíng , dāng duò chù zhōng , wéi rén tú jié , sān tú bā nán ,

出离人形,当堕畜中,为人屠截,三途八难,

jù yì wàn jié , yǐ ròu gōng rén , wèi yǒu jìng shí , lìng shēn kùn kǔ ,

巨亿万劫,以肉供人,未有竟时,令身困苦,

dàn cǎo yǐn quán 。 jīn shì xiàn yǒu shì bèi chù shòu ,

啖草饮泉。今世现有是辈畜兽,

jiē yóu qián shì de wéi rén shí , bào nì wú dào , yīn hài shāng shēng ,

皆由前世得为人时,暴逆无道,阴害伤生,

bù xìn zhì cǐ 。 shì shì wéi yuàn , hái xiāng bào cháng , shén tóng xíng yì , zuì shēn rú shì !’

不信致此。世世为怨,还相报偿,神同形异,罪深如是!’

ā nán fù bái fó yán :‘ shì jiān rén jí dì zǐ ,

阿难复白佛言:‘世间人及弟子,

è yì xiàng shī jí dào dé zhī rén , qí zuì yún hé ?’

恶意向师及道德之人,其罪云何?’

fó yǔ ā nán :‘ fū wéi rén zhě , dāng ài lè rén shàn , bù kě jí zhī 。

佛语阿难:‘夫为人者,当爱乐人善,不可嫉之。

rén yǒu è yì , xiàng dào dé zhī rén 、 shàn shī zhě ,

人有恶意,向道德之人、善师者,

shì è yì xiàng fó wú yì yě 。

是恶意向佛无异也。

níng chí wàn shí nǔ zì shè shēn , bù kě wù yì xiàng zhī 。’

宁持万石弩自射身,不可恶意向之。’

fó yán :‘ ā nán ! zì shè shēn wéi tòng bù ?’

佛言:‘阿难!自射身为痛不?’

ā nán yán :‘ shèn tòng ! shèn tòng ! shì zūn !’

阿难言:‘甚痛!甚痛!世尊!’

fó yán :‘ rén chí è yì xiàng dào dé rén 、 qí shàn shī zhě ,

佛言:‘人持恶意向道德人、其善师者,

tòng jù nǔ shè shēn yě 。 wéi rén dì zǐ , bù kě qīng màn qí shī ,

痛剧弩射身也。为人弟子,不可轻慢其师,

è yì xiàng dào dé rén ; dāng shì zhī rú fó , bù kě qīng jí ,

恶意向道德人;当视之如佛,不可轻嫉,

jiàn shàn dài qí huān xǐ 。 rén yǒu jiè dé zhě , gǎn dòng zhū tiān ;

见善代其欢喜。人有戒德者,感动诸天;

tiān lóng 、 guǐ shén , mò bù jìng zūn 。 níng tóu shēn huǒ zhōng ,

天龙、鬼神,莫不敬尊。宁投身火中,

lì jiàn gē ròu , shèn mò jí dù rén zhī shàn 。 qí zuì bù xiǎo , shèn zhī ! shèn zhī !’

利剑割肉,慎莫嫉妒人之善。其罪不小,慎之!慎之!’

ā nán fù bái fó yán :‘ wéi rén shī zhě , wèi kě de hē è dì zǐ ,

阿难复白佛言:‘为人师者,为可得呵遏弟子,

bù cóng dào lǐ , yǐ yǒu xiǎo guò , suì zhī chéng dà , kě wú zuì bù ?’

不从道理,以有小过,遂之成大,可无罪不?’

fó yán :‘ bù kě ! bù kě ! shī 、 dì zǐ yì , yì gǎn zì rán 。

佛言:‘不可!不可!师、弟子义,义感自然。

dāng xiāng xùn hòu , shì bǐ rú jǐ ; chù zhī yǐ lǐ , jiào zhī yǐ dào ,

当相讯厚,视彼如己;黜之以理,教之以道,

jǐ suǒ bù xíng , wù shī yú rén , hóng chóng lǐ lǜ , bù shǐ yuàn sòng 。

己所不行,勿施于人,弘崇礼律,不使怨讼。

dì zǐ yì ěr 。 èr yì zhēn chéng , shī dāng rú shī , dì zǐ dāng rú dì zǐ ,

弟子亦尔。二义真诚,师当如师,弟子当如弟子,

wù xiāng fěi bàng , hán dú zhì yuàn , yǐ xiǎo chéng dà , hái zì shāo shēn 。

勿相诽谤,含毒致怨,以小成大,还自烧身。

wéi rén dì zǐ , dāng xiào shùn yú shàn shī , shèn mò jǔ è yì xiàng shī 。

为人弟子,当孝顺于善师,慎莫举恶意向师。

è yì xiàng shī , shì è yì xiàng fó 、 xiàng fǎ 、 xiàng bǐ qiū sēng 、 xiàng fù mǔ wú yì 。

恶意向师,是恶意向佛、向法、向比丘僧、向父母无异。

tiān suǒ bù fù , dì suǒ bù zài ! guān mò shì rén zhū è rén bèi ,

天所不覆,地所不载!观末世人诸恶人辈,

bù zhōng 、 bù xiào , wú yǒu rén yì , bù shùn rén dào 。

不忠、不孝,无有仁义,不顺人道。

mó shì bǐ qiū sì shù zhī zhōng , dàn niàn tā è ,

魔世比丘四数之中,但念他恶,

bù zì zhǐ è , jí xián dù shàn , gèng xiāng jǔ sàng ;

不自止恶,嫉贤妒善,更相沮丧;

bù niàn xíng shàn , qiáng liáng jí xián , jì bù néng wéi ,

不念行善,强梁嫉贤,既不能为,

fù huǐ bài rén , duàn jué dào yì , lìng bù de xíng 。

复毁败人,断绝道意,令不得行。

tān yù wù sú , duō qiú lì yè , jī cái zì sàng ,

贪欲务俗,多求利业,积财自丧,

hòu cái jiàn dào , sǐ duò è qù dà ní lí zhōng 、 è guǐ 、 chù shēng 。

厚财贱道,死堕恶趣大泥犁中、恶鬼、畜生。

wèi dāng yǒu cǐ , yú shì hé qiú ? niàn bào fó ēn , dāng chí jīng jiè ,

未当有此,于世何求?念报佛恩,当持经戒,

xiāng shuài yǐ dào ; dào bù kě bù xué , jīng bù kě bù dú , shàn bù kě bù xíng 。

相率以道;道不可不学,经不可不读,善不可不行。

xíng shàn bù dé , jì shén lí kǔ , chāo chū shēng sǐ , jiàn xián wù màn ,

行善布德,济神离苦,超出生死,见贤勿慢,

jiàn shàn wù bàng , bù yǐ xiǎo guò zhèng rù dà zuì 。 wéi fǎ shī lǐ ,

见善勿谤,不以小过证入大罪。违法失理,

qí zuì mò dà , zuì fú yǒu zhèng , kě bù shèn yé !’

其罪莫大,罪福有证,可不慎耶!’

ā nán fù bái fó yán :‘ mò shì dì zǐ , yīn yuán xiāng shēng ,

阿难复白佛言:‘末世弟子,因缘相生,

lǐ jiā zhī shì , shēn kǒu zhī lèi , dāng yún hé ? tiān zhōng tiān !’

理家之事,身口之累,当云何?天中天!’

fó yán :‘ ā nán ! yǒu shòu jìn jiè , chéng xìn fèng xíng ,

佛言:‘阿难!有受禁戒,诚信奉行,

shùn xiào wèi shèn , jìng guī sān zūn , yǎng qīn jìn zhōng , nèi wài jǐn shàn ,

顺孝畏慎,敬归三尊,养亲尽忠,内外谨善,

xīn kǒu xiāng yìng , kě de wéi shì jiān shì , bù kě dé wéi shì jiān yì 。’

心口相应,可得为世间事,不可得为世间意。’

ā nán yán :‘ shì jiān shì , shì jiān yì , yún hé yé ? tiān zhōng tiān !’

阿难言:‘世间事,世间意,云何耶?天中天!’

fó yán :‘ wèi fó dì zǐ , kě de shāng fàn yíng shēng lì yè ,

佛言:‘为佛弟子,可得商贩营生利业,

píng dòu zhí chǐ , bù kě wǎng yú rén , shī xíng yǐ lǐ —— bù wéi shén míng zì rán zhī lǐ 。

平斗直尺,不可罔于人,施行以理——不违神明自然之理。

zàng sòng zhī shì , yí xǐ 、 yīn qǔ , shì wéi shì jiān shì yě 。

葬送之事,移徙、姻娶,是为世间事也。

shì jiān yì zhě , wèi fó dì zǐ ,

世间意者,为佛弟子,

bù de bǔ wèn : qǐng jìn 、 fú zhòu 、 yàn guài 、 cí sì 、

不得卜问:请禁、符咒、厌怪、祠祀、

jiě zòu , yì bù de zé liáng rì 、 liáng shí 。 shòu fó wǔ jiè ,

解奏,亦不得择良日、良时。受佛五戒,

fú dé rén yě , yǒu suǒ shī zuò , dāng qǐ sān zūn ; fó zhī xuán tōng ,

福德人也,有所施作,当启三尊;佛之玄通,

wú xì bù zhī 。 jiè dé zhī rén , dào hù wéi qiáng , yì shǐ zhū tiān 、 tiān lóng 、 guǐ shén ,

无细不知。戒德之人,道护为强,役使诸天、天龙、鬼神,

wú bù jìng fú ! jiè guì zé zūn , wú wǎng bù jí , qǐ yǒu jì huì bù shàn zhě yé !

无不敬伏!戒贵则尊,无往不吉,岂有忌讳不善者耶!

dào zhī hán fù , bāo hóng tiān dì , bù dá zhī rén , zì zuò guà ài 。

道之含覆,包弘天地,不达之人,自作挂碍。

shàn è zhī shì , yóu rén xīn zuò , huò fú yóu rén , rú yǐng zhuī xíng , xiàng zhī yìng shēng 。

善恶之事,由人心作,祸福由人,如影追形,向之应声。

jiè xíng zhī dé , yīng zhī zì rán , zhū tiān suǒ hù , yuàn bù yì wéi ,

戒行之德,应之自然,诸天所护,愿不意违,

gǎn dòng shí fāng , yǔ tiān cān dé ; gōng dé wēi wēi , zhòng shèng jiē tàn , nán kě chēng liáng !

感动十方,与天参德;功德巍巍,众圣嗟叹,难可称量!

zhì shì dá mìng , méi shēn bù xié , shàn rú fó jiào , kě de dù shì zhī dào 。’

智士达命,没身不邪,善如佛教,可得度世之道。’

ā nán wén fó shuō , gèng zhěng jiā shā ,

阿难闻佛说,更整袈裟,

tóu nǎo zhuó dì :‘ wéi rán 。 shì zūn ! wǒ děng yǒu fú , dé zhí rú lái ,

头脑著地:‘唯然。世尊!我等有福,得值如来,

pǔ ēn cí dà , mǐn niàn yī qiè , wèi zuò fú tián , lìng de tuō kǔ 。

普恩慈大,愍念一切,为作福田,令得脱苦。

fó yán zhì zhēn ér xìn zhě shǎo , shì shì duō è , zhòng shēng xiàng zǔ ,

佛言至真而信者少,是世多恶,众生相诅,

shèn kě tòng zāi ! ruò yǒu xìn zhě , ruò yī 、 ruò liǎng , nài hé shì è ,

甚可痛哉!若有信者,若一、若两,奈何世恶,

nǎi bì rú cǐ ! fó miè dù hòu , jīng fǎ suī cún ér wú xìn zhě ,

乃弊如此!佛灭度后,经法虽存而无信者,

jiàn shuāi miè yǐ ! wū hū ! tòng zāi ! jiāng hé shì hù !

渐衰灭矣!呜呼!痛哉!将何恃怙!

wéi yuàn shì zūn , wèi zhòng lí gù , wèi kě qǔ ní huán 。

惟愿世尊,为众黎故,未可取泥洹。

ā nán yīn ér jiàn sòng yuē :

阿难因而谏颂曰:

fó wéi sān jiè hù , ēn guǎng pǔ cí dà ; yuàn wéi yī qiè gù ,

佛为三界护,恩广普慈大;愿为一切故,

wèi kě qǔ ní huán 。 zhí fǎ zhě yì shǎo , máng máng bù bié zhēn ,

未可取泥洹。值法者亦少,盲盲不别真,

tòng yǐ bù shí zhě ,zuì shēn nǎi rú shì !

痛矣不识者,罪深乃如是!

sù fú zhí fǎ zhě , ruò yī ruò yǒu liǎng ,

宿福值法者,若一若有两,

jīng fǎ shāo shāo tì , dāng fù hé shì hù !

经法稍稍替,当复何恃怙!

fó ēn fēi bù dà , zuì yóu zhòng shēng gù ;

佛恩非不大,罪由众生故;

fǎ gǔ zhèn sān qiān , rú hé bù de wén ?

法鼓震三千,如何不得闻?

shì zhuó duō è rén , hái zì duò diān dǎo ,

世浊多恶人,还自堕颠倒,

yú chǎn pǐ zī shèng , xié mèi huǐ zhèng zhēn 。

谀谄諀訾圣,邪媚毁正真。

bù xìn shì yǒu fó , yán fó fēi dà dào ,

不信世有佛,言佛非大道,

shì rén shì fēi rén , zì zuò zhòng zuì běn 。

是人是非人,自作众罪本。

mìng jìn wǎng wú zé , dāo jiàn jiě shēn xíng ,

命尽往无择,刀剑解身形,

shí guǐ hǎo fá shā , huò tāng yǒng qí zhōng 。

食鬼好伐杀,镬汤涌其中。

yín yì bào tóng zhù , dà huǒ xiāng shāo rán ;

淫泆抱铜柱,大火相烧燃;

fěi bàng qīng gāo shì , tiě qián bá qí shé 。

诽谤清高士,铁钳拔其舌。

luàn jiǔ wú lǐ jié , mí huò shī rén dào ,

乱酒无礼节,迷惑失人道,

sǐ rù dì yù zhōng , yáng tóng wò qí kǒu 。

死入地狱中,洋铜沃其口。

zāo féng zhòng è nàn , dú tòng bù kě yán ;

遭逢众厄难,毒痛不可言;

ruò shēng huán wéi rén , xià jiàn tān qióng zhōng 。

若生还为人,下贱贪穷中。

bù shā de cháng shòu , wú bìng cháng kāng qiáng ;

不杀得长寿,无病常康强;

bù dào hòu dà fù , qián cái héng zì mǎn 。

不盗后大富,钱财恒自满。

bù yín xiāng qīng jìng , shēn tǐ xiān bì fēn ,

不淫香清净,身体鲜苾芬,

guāng yǐng cháng yì yì , shàng zé wéi dà wáng 。

光影常奕奕,上则为大王。

zhì chéng bù qī zhà , wèi zhòng suǒ fèng chéng ,

至诚不欺诈,为众所奉承,

bù zuì hòu míng liǎo , dé huì suǒ zūn jìng !

不醉后明了,德慧所尊敬!

wǔ fú chāo fǎ chū , tiān rén tóng chóu lèi ,

五福超法出,天人同俦类,

suǒ shēng yì wàn bèi , zhēn dì shèn fēn míng 。

所生亿万倍,真谛甚分明。

mò shì zhū è rén , bù xìn duō hú yí ,

末世诸恶人,不信多狐疑,

yú chī bù bié dào , zuì shēn gèng dǎi míng !

愚痴不别道,罪深更逮冥!

bì shèng huǐ zhèng jué , sǐ rù dà tiě chéng ,

蔽圣毁正觉,死入大铁城,

shí shén chù qí zhōng , jǐng shàng dài tiě lún 。

识神处其中,颈上戴铁轮。

qiú sǐ bù de sǐ , xū yú yǐ biàn xíng ;

求死不得死,须臾已变形;

máo jǐ xiāng dú cì , qū tǐ héng cán jié 。

矛戟相毒刺,躯体恒残截。

nài hé shì rú shì , bèi zhèng xìn guǐ shén ,

奈何世如是,背正信鬼神,

jiě zòu hǎo bǔ wèn , jì sì shāng bù rén ,

解奏好卜问,祭祀伤不仁,

sǐ duò shí bā chù , jīng lì hēi shéng yù ,

死堕十八处,经历黑绳狱,

bā nán wéi jiè shǒu , dé fù rén shēn nán 。

八难为界首,得复人身难。

ruò shí de wéi rén , mán dí wú yì lǐ ,

若时得为人,蛮狄无义理,

chī jùn wú kǒng qiào , bǒ bì yǎ bù yǔ ,

痴骏无孔窍,跛躄哑不语,

méng lóng bù dá shì , è è xiāng qiān jū ,

朦胧不达事,恶恶相牵拘,

zhǎn zhuǎn zhòng tú jù , qín shòu liù chù xíng ,

展转众徒聚,禽兽六畜形,

wéi rén suǒ tú gē , bāo pí shì qí hóu ,

为人所屠割,剥皮视其喉,

guī cháng sù yuàn duì , yǐ ròu gěi hái rén 。

归偿宿怨怼,以肉给还人。

wú dào duò è dào , qiú tuō shèn wéi nán ;

无道堕恶道,求脱甚为难;

rén shēn jì nán dé , fó jīng nán dé wén 。

人身既难得,佛经难得闻。

shì zūn wéi zhòng yòu , sān jiè jiē méng ēn ,

世尊为众祐,三界皆蒙恩,

fū dòng gān lù fǎ , lìng rén pǔ fèng xíng 。

敷动甘露法,令人普奉行。

āi zāi yǐ de huì , mǐn niàn qún méng gù ,

哀哉已得慧,愍念群萌故,

kāi tōng shì dào jìng , xiá zhě jí dù kǔ 。

开通示道径,黠者即度苦。

fú rén zài xiàng xiàng , jiàn dì xué bù shēng ,

福人在向向,见谛学不生,

zì guī dà hù tián , zhí zhòng bù sǐ dì 。

自归大护田,植种不死地。

ēn dà mò guò fó , shì yòu zhuǎn fǎ lún ,

恩大莫过佛,世祐转法轮,

yuàn shǐ yī qiè rén , dé fú gān lù jiāng 。

愿使一切人,得服甘露浆。

huì chuán dào bǐ àn , fǎ pán yǐn dà qiān ;

慧船到彼岸,法磐引大千;

bǐ wǒ wú yǒu èr , fā yuàn wú shàng zhēn !

彼我无有二,发愿无上真!

ā nán sòng rú shì yǐ , zhū huì dà zhòng , yī shí xìn jiě ,

阿难颂如是已,诸会大众,一时信解,

jiē fā wú shàng zhèng zhēn zhī dào , sēng nà dà kǎi gān lù zhī yīn ,

皆发无上正真之道,僧那大铠甘露之音,

xiāng xūn sān qiān 。 cóng shì de dù , kāi shì dào dì ,

香薰三千。从是得度,开示道地,

wèi zuò qiáo liáng 。 guó wáng chén mín , tiān lóng 、 guǐ shén ,

为作桥梁。国王臣民,天龙、鬼神,

wén jīng huān xǐ ! ā nán suǒ shuō , qiě bēi 、 qiě kǒng 。

闻经欢喜!阿难所说,且悲、且恐。

qǐ shǒu fó zú , jí lǐ ā nán , shòu jiào ér qù 。

稽首佛足,及礼阿难,受教而去。