Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/dabeizhou6.com/www.dabeizhou6.com/data/com.conn.php on line 45
清静波《净土圣贤录》-大悲咒在线网
大悲咒在线网
大悲咒在线网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清静波《净土圣贤录》

导读:静波,草堰场人。年二十,剃染于义阡寺,专心净土。受戒后,往来常州天宁,扬州高旻、藏经等寺。性情淡定,念佛不懈。常起佛七,屏心息虑,人罕能企。嗣往金山,数载楼居,足不逾阃。忽一日,沐浴更衣,亲诣丈室拜辞,曰,七日后,吾西归矣。果于同治十三年,四月初十日,毫无疾苦,跏趺念佛而逝,年八十二。(种莲集)...

  静波,草堰场人。年二十,剃染于义阡寺,专心净土。受戒后,往来常州天宁,扬州高旻、藏经等寺。性情淡定,念佛不懈。常起佛七,屏心息虑,人罕能企。嗣往金山,数载楼居,足不逾阃。忽一日,沐浴更衣,亲诣丈室拜辞,曰,七日后,吾西归矣。果于同治十三年,四月初十日,毫无疾苦,跏趺念佛而逝,年八十二。(种莲集)

\


相关知识